Mezofilno

Izraz mezofil, u biologiji, znači onaj sa srednjom prilagodbom na čimbenike okoliša.

Mezofilne vrste predstavljene su organizmima koji nastanjuju staništa koja nisu izrazito vlažna niti izrazito suha i kojima nedostaju posebne prilagodbe na visoke i niske temperature.

Pogodan okoliš za ove vrste definiran je kao mezofilni, tj. okoliš koji jamči opstanak živih organizama koji imaju prosječnu potrebu za vodom, a nalazi se na pola puta između higrofilnog okoliša (pogodan za organizme koji trebaju puno vode, npr. npr. biljke koje žive uz rijeke) i kserofilno, gdje dominira suša.