Ustrojstvo

Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi redovni članovi/ice Udruge koji uplate članarinu za tekuću kalendarsku godinu u skladu s člankom 17. Statuta. 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica održava svakečetiri godine. Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina svih članova/ica Udruge. 

Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze: 

 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune 
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora
 • bira i razrješava likvidatora
 • usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
 • prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • odlučuje o statusnim promjenama
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge

Upravni Odbor

Upravni odbor bira Skupština neposrednim glasovanjem na vrijeme od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora. Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge koji broji devet članova, a čine ga Predsjednik, Potpredsjednik i Tajnik udruge po svojoj funkciji i šest članova/ica na mandat od četiri godine uz mogućnost da budu ponovo birani.

Članovi: Albert Marinculić, Damir Žubčić, Vesna Mijat, Ljubica Pavrlišak Marinculić, Dario Kaurić, Lukrecija Lara  Vrnoga, Ivica Žuljević, Saša Zavrtnik, Tin Žubčić.

 

 

Savjetodavni odbor

Savjetodavni odbor Udruge je tijelo Udruge koje daje preporuke i mišljenja o svim pitanjimakoja su od važnosti za postizanje ciljeva i misije Udruge, a po pozivu Upravnog odbora i pisanom zahtjevu Predsjednika. Članove Savjetodavnog odbora bira Upravni odbor Udruge iz redova bilo koje kategorije članstva na razdoblje od četiri godine uz mogućnost reizbora. Savjetodavni odbor čini najmanje pet i najviše deset članova od kojih je jedan predsjednik.

Članovi: Prof.dr.sc. Damir Žubčić, Prof.dr.sc. Domagoj Đikić, Prof.dr.sc. Mladen Kučinić, Prof.dr.sc. Miljenko Šimpraga, Prof.dr.sc. Duje Lisičić, Dr.sc. Nediljko Landeka, Martina Borić dipl. ing.agr., Prof.dr.sc. Antun Alegro, Prof.dr.sc. Valerije Vrček

Predsjednik

Savjetodavni odbor Udruge je tijelo Udruge koje daje preporuke i mišljenja o svim pitanjimakoja su od važnosti za postizanje ciljeva i misije Udruge, a po pozivu Upravnog odbora i pisanom zahtjevu Predsjednika. Članove Savjetodavnog odbora bira Upravni odbor Udruge iz redova bilo koje kategorije članstva na razdoblje od četiri godine uz mogućnost reizbora. Savjetodavni odbor čini najmanje pet i najviše deset članova od kojih je jedan predsjednik.

Potpredsjednik

Savjetodavni odbor Udruge je tijelo Udruge koje daje preporuke i mišljenja o svim pitanjimakoja su od važnosti za postizanje ciljeva i misije Udruge, a po pozivu Upravnog odbora i pisanom zahtjevu Predsjednika. Članove Savjetodavnog odbora bira Upravni odbor Udruge iz redova bilo koje kategorije članstva na razdoblje od četiri godine uz mogućnost reizbora. Savjetodavni odbor čini najmanje pet i najviše deset članova od kojih je jedan predsjednik.

Tajnik

Savjetodavni odbor Udruge je tijelo Udruge koje daje preporuke i mišljenja o svim pitanjimakoja su od važnosti za postizanje ciljeva i misije Udruge, a po pozivu Upravnog odbora i pisanom zahtjevu Predsjednika. Članove Savjetodavnog odbora bira Upravni odbor Udruge iz redova bilo koje kategorije članstva na razdoblje od četiri godine uz mogućnost reizbora. Savjetodavni odbor čini najmanje pet i najviše deset članova od kojih je jedan predsjednik.